Privacybeleid

 • Dit privacybeleid ("Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze Website (de "Website") en de daarmee verband houdende diensten (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Diensten"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door COMPAS als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel te Erasmuslaan 30, 1804 ZEMST (hierna ook "wij" en "ons" genoemd), ingeschreven bij de KBO onder nummer 0698.905.883, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • Door gebruik te maken van onze Website en/of onze Diensten, verklaart u dat u dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er onvoorwaardelijk mee instemt. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid regelmatig naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website worden meegedeeld. 
 • "Cookies" of soortgelijke technologie kan worden gebruikt als onderdeel van de Website of diensten. Cookies zijn tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden geplaatst en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid.
 • Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2021.

 Welke gegevens verwerken wij en waarom

1. Wij verwerken persoonsgegevens over u wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt:

 • Wanneer? Gebruik van Diensten of gebruik van de Website
 • Welke? Identiteitsgegevens
 • Waarom (doel)? Om een verzoek te verwerken
 • Op welke rechtsgrond? Rechtmatig belang
 • Wanneer? Om contact met ons op te nemen, een prijsopgave aan te vragen, een virtuele enquête te boeken, u in te schrijven voor een nieuwsbrief, whitepapers te downloaden of folders of informatie aan te vragen
 • Welke? Identiteitsgegevens
 • Waarom (doel)? Om later gerelateerde informatie en aanvullingen te sturen
 • Op welke wettelijke gronden? Toestemming

2.Bovenstaande persoonsgegevens verkrijgen wij in beginsel rechtstreeks van u. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken in aanvulling op de bovenstaande opsomming:

 • om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van informatie over producten en diensten waar u om vraagt, via de Website, per e-mail, telefonisch of via social media kanalen;
 • om uw persoonsgegevens te verwerken, zodat wij u de juiste dienstverlening kunnen bieden
 • voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties die wij of onze geselecteerde partners aan u beschikbaar willen stellen. Hiervoor zullen wij uw toestemming vragen;
 • om statistische analyses uit te voeren om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen;
 • om aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder te verstrekken, zodat uw bank en de betalingsdienstaanbieder hun verplichtingen kunnen nakomen
 • om aan de politie of gerechtelijke autoriteiten door te geven als bewijs van mogelijke misdrijven of, indien er gegronde vermoedens zijn van een onrechtmatige daad of misdrijf gepleegd door middel van uw registratie bij, of gebruik van, de Website of Diensten;
 • in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door middel van of splitsing door een derde partij, zelfs indien deze derde partij zich buiten de EER bevindt;

3. indien en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of diensten kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op de voorwaarden of de eigendomsrechten, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening, (c) een gevaar voor de Website, Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze illegaal of onwettig, discriminerend of beledigend zijn, kunnen wij uw gegevens verwerken in ons eigen belang en in het belang van onze partners of derde personen.

Delen wij uw gegevens

 • Wij kunnen externe verwerkers inschakelen om u een zo goed mogelijke Website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat externe verwerkers uw persoonsgegevens alleen in onze naam en op grond van onze schriftelijke instructies mogen verwerken.
 • Zonder uw uitdrukkelijke toestemming sturen wij uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze door aan derden indien dit niet noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten.
 • Wij kunnen geanonimiseerde gegevens doorgeven aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.
 • Waar verwerken wij gegevens?
 • Wij persoonlijk en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen, en dat alle rechten die u zou kunnen genieten op grond van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

Waar verwerken wij gegevens?

1. Wijzelf en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese ruimte.

2. Wij kunnen uw geanonimiseerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen, en dat alle rechten die u zou kunnen genieten op grond van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens, gewaarborgd zijn.

3. De volgende wettelijke beschermingsmechanismen zullen worden geïmplementeerd indien er een overdracht is van de persoonlijke gegevens en/of geanonimiseerde gegevens:

 • Which? MAILCHIMP
 • Land buiten EER? VS
 • Wettig systeem voor doorgifte? VS - EU Privacy Shield
 • Welke? WHOISVISITING
 • Land buiten EER? VS
 • Wettig overdrachtssysteem? VS - EU Privacy Shield

Hoe verwerken wij gegevens?

1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen die persoonsgegevens van u te verwerken die nodig zijn om de in dit beleid genoemde doelen te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige en transparante manier verwerken. Wij zullen ook ons uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date te houden.

2. Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Een dergelijke intrekking van toestemming kan betekenen dat u niet langer in staat bent om alle of een deel van de Website diensten te gebruiken. Indien u zich op onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen indien u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel zich daartegen verzet.

3. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onwettige toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een "need-to-know" basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken die duidelijk zijn ingediend met de bedoeling ons ongemak of schade te berokkenen, zullen echter niet in behandeling worden genomen.
 2. U hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens over u kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u zich op onze Website heeft geregistreerd, kunt u veel van deze gegevens ook daadwerkelijk corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij het verzoek tevens het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor de correctie wordt gevraagd onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@compasim.be.
 4. In plaats van intrekking kunt u ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.
 5. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking indien u kunt aantonen dat er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met bijzondere omstandigheden en dat deze een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing wordt beschouwd, hebt u het recht om kosteloos en zonder enige rechtvaardiging bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
 6. U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat ontvangen indien zij worden verwerkt op grond van een toestemming of een overeenkomst en zij worden verwerkt met behulp van automatische middelen.
 7. Stuur een e-mail naar info@compasim.be als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen. In dat verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Dit moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw identiteitskaart. Als blijkt dat het verzoek gegrond is, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is inwilligen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat wij het verzoek hebben ontvangen.
 8. U kunt altijd contact met ons opnemen als u een probleem heeft met onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit, i.e. de Belgische Privacycommissie, indien u nog steeds niet tevreden bent met ons antwoord.