Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNATIONALE CONSUMENTENVERHUIZINGEN BCR HIERNA TE NOEMEN DE "VOORWAARDEN BCR INTERNATIONALE VERHUIZINGEN"

Bekijk hier ook de algemene voorwaarden voor meubelbewaring.

Definities:

 • De Klant: de Koper, degene die verhuisgoederen of andere roerende zaken ter verhuizing aanbiedt;
 • De consument: de Klant, de Koper, elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die, overeenkomstig Boek I, Titel 1, art. I.1 2° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, als consument wordt beschouwd;
 • De Verhuizer: de door het BHG erkende aannemer die op professionele basis verhuizingen uitvoert;
 • De Onderaannemer: de ondernemer die ten opzichte van de Verhuizer opdrachten uitvoert (inpakken, inladen, vervoer over de weg, vervoer per spoor, over zee en door de lucht, opslag, leveringen);
 • De Inkooporder/Offerte: de verhuisovereenkomst, de volledige opsomming van alle tussen de Verhuizer en de Consument gesloten overeenkomsten (inclusief bijzondere opdrachten), in het kader van de verhuizing;
 • De Opdracht: (niet-limitatief) ongeacht de combinatie van verschillende handelingen: inpakken en/of uitpakken, vervoer, (her)monteren... van goederen;
 • De Goederen: alle roerende zaken die voorwerp zijn van de overeenkomst en/of opdracht;
 • De Werkdagen: het totaal van alle kalenderdagen, met uitsluiting van de zondagen en wettelijke feestdagen. Indien een termijn, uitgedrukt in werkdagen, eindigt op een zaterdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Artikel 1

Toepasselijkheid / Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden BCR Internationale Verhuizingen

Op alle door de Verhuizer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, inclusief de in het kader daarvan verrichte (rechts)handelingen, zijn deze Algemene Voorwaarden Verhuizingen BCR International van toepassing. Bij tegenstrijdigheid tussen enige in de offerte of inkoopopdracht opgenomen bepaling en deze Algemene Voorwaarden BCR Consumentenverhuizingen, prevaleert hetgeen in de offerte of inkoopopdracht is bepaald.

Artikel 2

Schatting van de verhuiskosten - Offerte - Totstandkoming van de overeenkomst

Raming van de Verhuizing
2.1 Alvorens een offerte uit te brengen dient de Verhuizer de omvang van de verhuizing te begroten. De begroting wordt opgemaakt hetzij aan de hand van de bevindingen van het vooronderzoek, waarbij de Verhuizer ter plaatse bij de klant komt om het volume van de goederen te schatten, hetzij aan de hand van de door de klant verstrekte paklijsten en/of foto's van de te verhuizen goederen.

Offerte
2.2 Op grond van zijn bevindingen, alsmede het bepaalde in art. 3 stelt de Verhuizer een offerte op.

2.3 Een verzoek van de klant om af te wijken van een door of namens de Verhuizer opgestelde offerte of aanbieding geldt als verwerping van deze offerte of aanbieding en bindt de Verhuizer niet.

2.4 Alle door of namens de Verhuizer verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens, als onderdeel van een offerte, zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Verhuizer slechts voor zover dit door hem uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Totstandkoming van de overeenkomst
2.5 De Verhuizer stelt na ontvangst van de akkoordverklaring van de klant met de offerte een inkooporder op, tekent deze voor akkoord en zendt deze aan de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de inkooporder ongewijzigd en binnen de geldigheidstermijn voor akkoord ondertekent en aan de Verhuizer terugzendt. De acceptatie wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Of de klant tekent de offerte voor akkoord. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd en binnen de geldigheidsduur voor akkoord ondertekent en aan de Verhuizer terugzendt. De aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.6 Zolang er geen getekende opdracht of offerte is, is de Verhuizer niet gehouden de verhuizing uit te voeren, noch voor te bereiden. In voorkomend geval zijn partijen niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan elkaar.

2.7 Zolang er geen getekende opdracht of offerte is, kan de klant de uitvoering van de verhuisovereenkomst niet afdwingen.

Artikel 3

Basisprijs Verhuizing - BTW - Belastingen - Bijzondere Opdrachten - Informatie Klant - Overwerk - Onderaannemers - Separate Facturering

Basisprijs Verhuizing - BTW
3.1 Het gewicht en/of volume van de goederen, de bestemming (afstand) en de duur van de opdracht, zoals vermeld in de inkooporder of offerte, dienen als basis voor de verhuisprijs.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt deze prijs niet forfaitair vastgesteld en is het tarief van de onderneming van toepassing.
De belasting op de toegevoegde waarde (BTW) is INCLUSIEF in de Basisprijs Verhuizing.

Indien de klant geen consument is, is de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) NIET INBEGREPEN in de Basisprijs.

Belastingen
3.2 Belastingen worden afzonderlijk aan de Cliënt in rekening gebracht. Indien deze belastingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet bekend zijn, worden zij achteraf aan de Cliënt in rekening gebracht.

Bijzondere Opdrachten
3.3 De Verhuizer kan op verzoek van de klant bepaalde werkzaamheden verrichten die verband houden met de verhuizing, zoals:

 • het verwijderen en/of plaatsen van vasttapijt
 • afnemen en/of ophangen van gordijnen
 • het afnemen en/of ophangen van spiegels
 • het weghalen en/of aanbrengen van schilderijen en verlichtingstoestellen;
 • het uitnemen van ramen om meubilair te kunnen neerlaten of optillen;
 • vervoeren van piano's, kluizen en andere soortgelijke apparatuur;
 • inpakken en/of uitpakken van wijn;

De specifieke uit te voeren opdrachten en hun prijs worden afzonderlijk vermeld in de bestelbon of offerte en zijn NIET inbegrepen in de basisprijs.

Informatie Klant
3.4 De verhuisprijs wordt berekend op basis van de door de Klant verstrekte informatie. Dientengevolge is de klant verplicht alle noodzakelijke of nuttige informatie nauwkeurig aan de Verhuizer te verstrekken, conform art. 8 "Verplichtingen Klant", zodat de Verhuizer zich een duidelijk beeld kan vormen van de omstandigheden waaronder de overeenkomst moet worden uitgevoerd (inpakken, inladen, vervoer, uitladen etc.).

Overuren
3.5 De vastgestelde prijzen worden bepaald in functie van de geleverde prestaties per dag, zoals bepaald bij wet en/of bij CAO. Behoudens vergissing van de Verhuizer, worden de overuren berekend op basis van het tarief van de onderneming. De regeling die van toepassing is op de overuren moet in de offerte worden opgenomen.

Onderaannemers
3.6 Onverminderd het bepaalde in art. 3.6 Onverminderd het bepaalde in art. 3 wordt de verhuisprijs, alsmede de forfaitaire prijs, mede berekend in functie van de tarieven van eventuele Onderaannemers. Ongeacht de wisselkoers op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is de enige toepasselijke wisselkoers de wisselkoers die gehanteerd wordt op het ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst met de Onderaannemers.

Facturering - Verpakking - Uitpakken
3.7 Tenzij anders bepaald, wordt het inpakken, dat vóór de verhuisdag wordt uitgevoerd, afzonderlijk gefactureerd. Hetzelfde geldt voor het uitpakken, dat na het beëindigen van de verhuizing moet geschieden.

Artikel 4

Prijswijzigingen - Bijkomende kosten ten gevolge van internationale bepalingen

Prijswijzigingen
4.1 De Verhuizer zal slechts prijswijzigingen toepassen, die betrekking hebben op wetswijzigingen, opgelegde collectieve arbeidsovereenkomsten, gewijzigde brandstofprijzen en vervoersgebonden kosten, transport- en spoorwegtarieven, wisselkoersen, doch slechts als gevolg van tariefwijzigingen van de eventuele Onderaannemer(s) en/of derden, overeenkomstig de bepalingen van deze algemene voorwaarden, die de Onderaannemer(s) en/of derden tot het toepassen van deze wijzigingen verplichten. De redenen voor de prijswijziging moeten door de Verhuizer aan de klant worden medegedeeld, zodra de Verhuizer daarvan in kennis is gesteld. Dit geldt zowel voor prijsverhogingen als prijsverlagingen.

Internationale bepalingen Zeevervoer en Luchtvracht
4.2 Het gewicht van de goederen die in containers of verzenddozen over de weg, per spoor, via de binnenwateren of over zee worden vervoerd, wordt vastgesteld op ten hoogste 100 kg per m3. Het teveel aan gewicht wordt afzonderlijk in rekening gebracht per 100 kg of gedeelte daarvan.

Voor goederen die per luchtvracht worden vervoerd, geldt een andere tariefberekening dan voor de vrachtkosten. De vrachtkosten worden beïnvloed door de hoeveelheid ruimte die de zending in beslag neemt, of door het dimensionale gewicht, waarbij één (1) kilo vracht maximaal 6000 cm3 mag bevatten. Indien het werkelijke gewicht hoger is, dient dit als berekeningsgrondslag voor het tarief.
(Bijvoorbeeld: indien een vracht slechts één (1) kilo weegt, doch meer dan 6000 cm3 ruimte inneemt, kan de luchtvaartmaatschappij een toeslag berekenen).

Artikel 5

Beëindiging / Annulering van de Overeenkomst

De partij die (vóór de overeengekomen dag van uitvoering) de overeenkomst opzegt, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan alle schade, verliezen en kosten (alles inbegrepen en niets uitgesloten) die de medecontractant heeft geleden, doch niet minder dan:

 • 10% van het bedrag van de aanneemsom in geval van opzegging/annulering minder dan één (1) week vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
 • 25% van de aanneemsom in geval van opzegging / annulering minder dan zeven (7) dagen, maar niet meer dan drie (3) dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering;
 • 50% van de aanneemsom in geval van opzegging / annulering minder dan drie (3) dagen, maar niet meer dan één (1) dag voor de overeengekomen dag van uitvoering;
 • 100% van de aanneemsom in geval van opzegging / annulering minder dan vierentwintig (24) uur voor de overeengekomen dag van uitvoering.

Artikel 6

Uitvoering van de overeenkomst - Onderaannemers - Materieel - Geluidsdeskundige

6. Onderaannemers
6.1 De Verhuizer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden - Onderaannemers -, tenzij deze mogelijkheid door de klant voor aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is uitgesloten.

Materieel
6.2 De uitvoering van de overeenkomst begint met het gereedzetten van het materieel, in het depot van de Verhuizer. De Verhuizer is slechts gehouden de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen te leveren. De Verhuizer behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor die transport- en behandelingsmethoden te gebruiken, die hij het meest praktisch en goedkoop acht, voor zover de essentie van de te leveren prestatie daardoor niet wordt aangetast.

Deugdelijk vakmanschap
6.3 De Verhuizer dient zich als een goed vakman in de verhuisbranche te gedragen en de maatregelen te nemen die, gelet op de omstandigheden, de belangen van zijn klant het beste behartigen. Alle redelijke kosten die voor de Verhuizer uit bovenstaande gebeurtenissen voortvloeien, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7

Verplichtingen Verhuizer
1. De Verhuizer is verplicht:

 • de te verhuizen goederen in ontvangst te nemen of te doen nemen, met inachtneming van het bepaalde in art. 8 in acht te nemen, op de overeengekomen tijd en plaats;
 • de te verhuizen zaken af te leveren of te doen afleveren op de door de klant aan te wijzen plaats en in de staat waarin zij aan de Verhuizer ter verpakking of demontage dan wel voor transport ter beschikking zijn gesteld
 • de te verhuizen zaken te laden en/of te lossen of te doen laden en/of te lossen;
 • een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;
 • het proces van aflevering van de goederen bij de klant, binnen de grenzen van het mogelijke (eventuele beschikbaarheid van een volgmogelijkheid), op te volgen. Indien de aflevering van de te verhuizen goederen vertraging oploopt, dient de Verhuizer de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 • indien schriftelijk overeengekomen, de goederen die gezien hun aard en/of wijze van vervoer gedemonteerd en/of verpakt moeten worden, op de plaats van bestemming te demonteren en/of in te pakken en uit te pakken en/of in elkaar te zetten dan wel te laten demonteren en/of inpakken en op de plaats van bestemming te laten uitpakken en/of in elkaar te zetten;
 • alle daarmee samenhangende werkzaamheden te verrichten, tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende meerkosten, na uitdrukkelijke goedkeuring van deze meerkosten door de klant, tenzij dit de exploitatie van de verhuisonderneming onevenredig zou belemmeren;
 • het door de klant voor de verhuizing bestelde emballagemateriaal, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen;
 • instructies aan de klant te vragen, indien de uitvoering van de verhuizing om welke reden dan ook onmogelijk is of wordt en bij gebreke daarvan alle maatregelen te nemen die hij als zorgvuldig Verhuizer in het belang van de klant mocht achten. De hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van degene aan wie de verhindering is toe te rekenen;
 • de afnemer vrijwaren voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij deze aanspraken van derden redelijkerwijs niet te wijten zijn aan het niet nakomen door de Verhuizer.

Artikel 8

Verplichtingen Opdrachtgever

Douaneformaliteiten - Plattegrond van de locatie - Aard van de goederen - Milieufactoren - Beschikkingsrecht over de goederen - Aanwezigheid van de klant bij de verhuizing - Voorzorgsmaatregelen bij het laden en lossen - Parkeervergunningen

8. Douaneformaliteiten
8.1 Onverminderd de overige verplichtingen van de klant in deze algemene voorwaarden, is de klant verplicht alle voor de verzending noodzakelijke documenten, het ontvangstbewijs en de douaneformaliteiten volledig ingevuld uiterlijk drie (3) dagen voor de verhuizing aan de Verhuizer te overhandigen of af te leveren.

De Verhuizer deelt de klant tijdig mee welke documenten vereist zijn. Indien nodig dient de klant zich op eerste verzoek persoonlijk bij de douane te melden. De douaneformaliteiten worden steeds vervuld op basis van de door de klant verstrekte gegevens en documenten. Tenzij anders bepaald, vervult de Verhuizer of zijn gevolmachtigde de douaneformaliteiten voor de klant en op diens kosten.

Behoudens in geval van aansprakelijkheid van de Verhuizer, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de door hem verstrekte informatie, zowel ten opzichte van de administratie als ten opzichte van de Verhuizer of eventuele derden. Alle gevolgen die voortvloeien uit het abusievelijk onjuist, onvolledig, te laat of onjuist verstrekken van informatie en/of documenten zijn geheel voor rekening van de klant. De klant dient de Verhuizer te vergoeden voor de hierdoor ontstane kosten en vrijwaart de Verhuizer voor alle mogelijke aanspraken die hieruit voortvloeien.

Locatieplan
8.2 De klant is verplicht voorafgaand aan de verhuizing een plattegrond aan de Verhuizer te overhandigen. Op dit plan moet de exacte locatie van het meubelstuk zijn aangegeven.

Aard van de goederen
8.3 De klant dient de Verhuizer in het bijzonder te wijzen op de aard van de goederen, onder andere

 • waardevolle goederen en/of zaken die een bijzondere behandeling behoeven (zoals antiek, kunstvoorwerpen, designstukken);
 • goederen zoals omschreven in de specifieke regeling van art. 9.2;
 • zware goederen en goederen met afwijkende afmetingen, die het gebruik van hefwerktuigen en/of kranen vereisen; zonder dat deze opsomming limitatief is.

Milieufactoren
8.4 Hij moet werkelijk en volledig alle factoren aangeven die het normale werk kunnen beïnvloeden of die de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. Hij dient de plaats en de opstelling van de gebouwen nauwkeurig aan te geven. De opdrachtgever dient aan te geven:

 • of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen en de verhuislift;
 • of de ramen en deuren breed/hoog genoeg zijn om grotere stukken naar binnen/naar buiten te brengen
 • of er openbare werken aan de gang zijn die de verhuizing kunnen hinderen;
 • of er bermen moeten worden overgestoken;
 • of er onverharde wegen, kanalen of andere obstakels moeten worden overgestoken
 • of de treden breed genoeg zijn;
 • of er een lift aanwezig is en of deze lift door de verhuizers gebruikt mag worden;
 • of de gevels en/of balkons van het gebouw bestand zijn tegen professioneel geplaatste ladderliften
 • wat de maximale belastingdruk is van het gebouw van waaruit de klant verhuist en van het gebouw waar de goederen moeten worden afgeleverd; zonder dat deze opsomming limitatief is.

Alle gevolgen die voortvloeien uit nalatigheid, onachtzaamheid of fouten, door de Klant of zijn gevolmachtigde, zijn ten laste van de Klant.

Recht van beschikking over de goederen
8.5 De Opdrachtgever verklaart over de te verhuizen zaken de wettelijke beschikkingsbevoegdheid te hebben en dat op de zaken geen beslag is gelegd.

Verplichte aanwezigheid van Opdrachtgever bij Verhuizing
8.6 De Klant of zijn gevolmachtigde dient aanwezig te zijn gedurende de gehele duur van de werkzaamheden: inpakken, laden, lossen, uitpakken, met inbegrip van de tijd besteed aan pauzes en/of maaltijden. Indien de klant, diens gemachtigde of lasthebber tijdens de werkzaamheden de woning verlaat, is de Verhuizer niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit de afwezigheid van de klant, diens gemachtigde of lasthebber, tenzij het gaat om schade die het gevolg is van een fout van de Verhuizer.

De klant, zijn gemachtigde of de syndicus moet er persoonlijk op toezien dat niets achterblijft in de woning die hij verlaat. Hij alleen draagt de gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen.

Voorzorgsmaatregelen bij het in- en uitladen
8.7 De klant of zijn gevolmachtigde dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen opdat de voertuigen van de Verhuizer onmiddellijk na aankomst geladen of gelost kunnen worden. Alle gevolgen en extra kosten die het gevolg zijn van het niet nemen van deze voorzorgsmaatregelen zijn voor rekening van de klant. Indien de Verhuizer er de oorzaak van is dat hij niet direct kan laden en/of lossen, komen alle gevolgen en bijkomende kosten voor rekening van de Verhuizer.

Parkeervergunning(en)
8.8 De klant draagt de kosten voor de noodzakelijke ruimtereservering voor het parkeren van verhuiswagens of hefwerktuigen, indien de politieverordening dit voorschrijft. Indien de Verhuizer zijn diensten aanbiedt voor deze reservering, zijn de kosten voor de reservering voor rekening van de klant.
De Verhuizer is niet aansprakelijk voor opgelopen vertraging ten gevolge van het niet of slecht plaatsen van het parkeerverbodsbord. De vertraging die hierdoor of door slecht geparkeerde voertuigen ontstaat, is voor rekening van de klant.

Tegenstrijdige inventaris
8.9 Indien de klant een tegensprekelijke inventaris wil laten opmaken van de te verhuizen goederen, moet hij de Verhuizer daarvan ten minste drie (3) dagen voor de verhuizing in kennis stellen. De Verhuizer zal een bepaalde medewerker met deze opdracht belasten. De kosten voor het opmaken van deze inventaris zijn voor rekening van de klant en worden hem vooraf medegedeeld. Een andere aan de Verhuizer voorgelegde inventaris bindt de Verhuizer in geen geval.

Artikel 9

Uitgesloten zaken - Specifieke regeling - Persoonlijke zaken

Van de Verhuizing uitgesloten zaken
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan de Verhuizer de volgende zaken ter verhuizing aan te bieden

 • verdovende middelen, wapens;
 • vergunningsplichtige goederen
 • bont, levende dieren, planten;
 • vloeistoffen en goederen waarvan bekend is dat zij gevaar opleveren voor brand, ontploffing of
 • schade aan andere goederen, zoals fosfor, benzine, kolen, lucifers, pigmenten, accumulatoren, zuren of bijtende stoffen;
 • in het algemeen, alle stoffen of vloeistoffen die de uitrusting of de vervoerde goederen kunnen beschadigen;
 • goederen die specifiek verboden zijn door het land van bestemming.
 • Specifieke regeling voor waardevolle goederen

Specifieke regeling voor Kostbare Goederen
9.2 Indien de klant gouden voorwerpen, juwelen, edele metalen, papiergeld, oude munten, waardepapieren, titels en postzegelverzamelingen wil laten verhuizen, geldt voor deze zaken een specifieke regeling. De klant dient de betreffende goederen duidelijk te omschrijven op een inventarislijst en deze lijst te overhandigen aan de Verhuizer. Voor deze goederen dient extra beveiliging te worden aangebracht (specifieke verpakking en/of kluis) en zij dienen tegen meerprijs, na uitdrukkelijke toestemming van de klant, apart van de overige verhuisgoederen te worden verhuisd.

Persoonlijke bezittingen
9.3 Persoonlijke voorwerpen en ondergoed dienen door de klant zelf te worden ingepakt, zonder tussenkomst van de Verhuizer.

Sancties bij niet nakomen van de bepalingen
9.4 Alle risico's, verlies of schade, voortvloeiend uit het niet nakomen van deze bepalingen, blijven in alle gevallen voor rekening van de klant. De klant zal de Verhuizer schadeloos stellen en vrijwaren voor alle bedragen die door onderaannemers en/of derden van de Verhuizer worden gevorderd wegens het niet begrijpen van deze bepaling.

Artikel 10

Verpakking

Gehuurde verpakkingsmaterialen die na afloop van de verhuizing niet door de klant wordt geretourneerd, geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op schadevergoeding op basis van het bedrijfstarief. Gehuurde emballage die door de klant zodanig beschadigd is dat deze niet meer kan worden gebruikt, geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op schadevergoeding wegens gebruiksderving, alsmede recht op vergoeding van de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van de bedrijfsverhuizer.

Op verzoek van de klant mag de Verhuizer de op de laatste dag van de verhuizing leeggehaalde emballage terugnemen.

Artikel 11

Aansprakelijkheid Verhuizer - Vertraging - Overmacht

Aansprakelijkheid Verhuizer
11.1 Behoudens overmacht, de omstandigheden die buiten de macht van partijen liggen en de hierna in art. 12.4 is de verhuizer aansprakelijk voor de door hem en/of zijn onderaannemer(s) veroorzaakte schade aan verhuisgoederen, alsmede voor de door hem en/of zijn onderaannemer(s) veroorzaakte vertragingsschade, met uitsluiting van door derden veroorzaakte vertraging en/of schade veroorzaakt door overmacht.

Vertraging
11.2. Onder vertraging wordt verstaan: de aankomst op het laadadres of de aflevering op het losadres, met een vertraging van ten minste vijftien (15) minuten, ten opzichte van de overeengekomen aankomst- of afleveringstijd.

Overmacht
11.3 In het bijzonder is de Verhuizer niet aansprakelijk voor: de directe en indirecte gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, terreurdaden, rellen, stakingen, epidemieën, quarantaine, blikseminslag, brand, overstromingen, sneeuw, ijs, stormen, sluiting van dooibarrières, gebruik van loodvrije wegen, opslag in station, luchthaven of douane etc., wanneer deze omstandigheden onvermijdelijk zijn en het goede verloop van de verhuisopdracht onmogelijk maken.

Artikel 12

Schade aan goederen

Schadeaangifte - Bewijslast - Beperkte aansprakelijkheid - Uitsluiting van aansprakelijkheid

Schade melden - Bewijslast
12.1 Op straffe van verval dient elke klacht tegen de Verhuizer onderwerp te zijn geweest van tijdig door de klant kenbaar gemaakte opmerkingen:

 • Indien het zichtbare schade betreft: onmiddellijk, uiterlijk op het moment van de levering, op het document dat hem bij de levering wordt overhandigd. Indien de klant zichtbare schade niet binnen de gestelde termijn meldt, wordt de klant geacht de goederen te hebben ontvangen in de staat waarin deze aan de Verhuizer werden afgeleverd, behoudens tegenbewijs.
 • Indien het niet-zichtbare schade betreft: per e-mail of door middel van een aangetekende brief verzonden per post, uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, de dag van aflevering niet meegerekend, of anders overeengekomen. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn melding maakt van niet-zichtbare schade, wordt de klant geacht de goederen te hebben ontvangen in de staat waarin deze aan de Verhuizer werden afgeleverd, behoudens tegenbewijs.

Bewijslast
12.2 In ieder geval rust de bewijslast van de omvang van de schade op de klant.

Beperkte aansprakelijkheid
12.3 De aansprakelijkheid van de Verhuizer is bij verlies of beschadiging van de verhuisde zaken, veroorzaakt door de Verhuizer, beperkt tot € 125,- per kubieke meter van de verloren of beschadigde zaken.
De aansprakelijkheid van de Verhuizer is in geen geval beperkt in geval van opzet en/of grove schuld en/of grove nalatigheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
12.4 De Verhuizer is in alle gevallen ontheven van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het vervoer en de behandeling van meubelen, apparatuur en zaken die zijn ingepakt en/of uitgepakt door anderen dan de Verhuizer of zijn Onderaannemers.

De Verhuizer is tevens ontheven van alle schade en verlies veroorzaakt tijdens de verhuizing die geheel is veroorzaakt door de klant, een familielid, diens curator of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen.

Artikel 13

Schade ten gevolge van vertraging

Vertragingsschade
13.1 In geval van vertraagde aflevering is schadevergoeding slechts verschuldigd indien de klant aantoont dat de vertraging schade heeft veroorzaakt en indien de klant binnen twee (2) werkdagen na aflevering van de verhuisde goederen bij de ontvanger, de dag van aflevering niet meegerekend, per email of per aangetekende brief aan de Verhuizer heeft gereclameerd. Indien de klant de schade door de vertraging niet binnen de gestelde termijn meldt, wordt de verhuizing geacht zonder vertraging te zijn uitgevoerd, behoudens tegenbewijs.

Artikel 14

Schadevergoeding - Schikkingen - Verjaring - Opschorting - Betwisting

Verrekening van schade aan de opdrachtgever
14.1 In geval van aansprakelijkheid van de Verhuizer, op grond van art. 11 of art. 12, en/of in het geval art. 13 onomstotelijk vaststaat en de schade begroot en vastgesteld is, zal de schadevergoeding aan de klant als omschreven in art. 12.3 respectievelijk art. 13.1, moet betaald worden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het opmaken van het ontvangstbewijs, bij gebreke waarvan de wettelijke intresten verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de datum van het ontvangstbewijs, evenals een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van het bedrag van de kapitale schade - met een minimum van 50 €.

Verjaring
14.2. Onverminderd de toepasselijke, wettelijke verjaringsregels verjaart elke vordering tegen de Verhuizer één (1) jaar na vaststelling van de schade en/of het verlies, of, in geval van betwisting, één (1) jaar na de factuurdatum.

Opschorting van betaling
14.3 De klant mag zich in geen geval beroepen op verlies, schade of eventuele vertraging om de aan de Verhuizer verschuldigde betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij de vordering van de klant onbetwistbaar vaststaat en opeisbaar is.

Bezwaren tegen aansprakelijkheid
14.4 De Verhuizer bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al diegenen - waaronder zowel ondergeschikten als niet-ondergeschikten - die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn en voor wie hij ingevolge de wet aansprakelijk is.

Artikel 15

Aansprakelijkheid Opdrachtgever in geval van Vertraging

Vertraging van meer dan vijftien (15) minuten veroorzaakt door of door toedoen van de klant of diens gemachtigde, geeft aanleiding tot betaling door de klant aan de Verhuizer van een schadevergoeding, indien de Verhuizer aantoont dat door stilstand van materieel en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet langer de verrichte uren dekt. In dat geval is de schadevergoeding gelijk aan het verschil tussen de overeengekomen verhuisprijs en de werkelijke verhuisprijs (onder meer rekening houdend met de werkelijk gepresteerde uren), vermeerderd met alle schade, verliezen en kosten (alles inbegrepen en niets uitgezonderd) die de Verhuizer door de vertraging lijdt.

Artikel 16

Verzekering 'Alle risico's 

Offerte Verhuizer
16.1 De klant kan de Verhuizer verzoeken een 'all risk' verzekering af te sluiten voor de verhuisgoederen, in het bijzonder voor: diefstal, beschadiging, verlies, brand etc., conform de algemene voorwaarden van verzekeringen, als onderdeel van een door de Verhuizer afgesloten 'floating' polis. Onder verzekeringswaarde van de verhuisgoederen wordt verstaan: 'in totale waarde' - eventueel met toepassing van de evenredigheidsregel, die moet overeenkomen met de vervangingswaarde van het geheel van de te verhuizen zaken, in de huidige staat waarin zij zich bevinden.

Eigen verzekeraar
16.2 De Klant heeft het recht om een andere verzekeraar te kiezen. In dat geval verbindt de klant zich ertoe bij de verzekeraar een verzekeringspolis af te sluiten, waarbij de risicodekking en de verzekerde waarde overeenstemmen met de hierboven vermelde; de klant verbindt zich er tevens toe bij de verzekeraar een "afstand van verhaal" te bekomen, ten behoeve van de verhuizer.

16.3. Indien de klant de Verhuizer niet uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het afsluiten van een verzekering, mag de Verhuizer ervan uitgaan dat de klant de goederen zelf heeft verzekerd, overeenkomstig de in artikel 16.2. genoemde verplichtingen. 

Geen dekking
16.4 Indien de verzekeraar van de Verhuizer de zaken van de klant niet wil / kan verzekeren, of niet alle zaken van de klant wil / kan verzekeren, stelt de Verhuizer de klant daarvan onmiddellijk op de hoogte.
De Verhuizer is in dat geval voor een dergelijke weigering nimmer aansprakelijk.

Artikel 17

Bewaarneming

Op het vervoer van verhuisgoederen en/of meubelen naar een bewaarplaats zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Specifieke bepalingen voor het bewaren van verhuisgoederen en/of meubelen zijn opgenomen in de "Voorwaarden Bewaarneming BCR".

Artikel 18

Specifieke rechten

Retentierecht en pandrecht
18.1 De klant verleent aan de Verhuizer (1) een conventioneel retentierecht op alle goederen die de klant in het kader van de verhuisopdrachten aan de Verhuizer toevertrouwt en (2) alle rechten voorzien in de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, ook als deze vorderingen een andere oorzaak hebben dan het gegeven verhuisrecht en retentierecht geven.

Verkoop van de Goederen
18.2 In ieder geval dient de klant de Verhuizer uitdrukkelijk toestemming te verlenen om zijn materieel na twee dagen (2) stilstand vrij te maken en de vervoerde goederen in een opslagplaats of loods te plaatsen. Alles voor rekening en risico van de klant, inclusief de kosten voor de aflevering achteraf. Indien de goederen langer dan één (1) maand in de opslagplaats of bewaarplaats blijven en de klant niet binnen acht (8) dagen na verzending van een aangetekende brief door de Verhuizer de nodige maatregelen neemt, machtigt de klant de Verhuizer uitdrukkelijk de goederen namens en voor rekening van de klant te verkopen.

De inhouding

Extra kosten gemaakt voor de goederen
18.3 Bij het niet nakomen van de betalingscondities, zoals bepaald in art. 19, waardoor de Verhuizer genoodzaakt is zijn retentierecht en/of pandrecht uit te oefenen, komen alle bijkomende kosten, zoals de kosten van opslag, bewaring en demurrage voor rekening van de klant.

Artikel 19

Betalingsvoorwaarden

Protest tegen Factuur - Vervaltermijn - Opschorting van Levering - Vertragingsrente

Protest tegen Factuur
19.1 De facturen van de Verhuizer worden geacht door de klant te zijn aanvaard behoudens gemotiveerd en schriftelijk protest binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

Vervaltermijn
19.2 De aan de Verhuizer verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook, dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Verhuizer behoudt zich het recht voor om van klanten met verhuisopdrachten en verzenddata korter dan 14 dagen in de toekomst, de volledige vooruitbetaling van de verhuisprijs te verlangen. Dit voorschot dient uiterlijk drie (3) dagen voor het vertrek van de goederen uit België te zijn voldaan.

Opschorting van de levering
19.3 De Verhuizer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de goederen waarvan de prijs nog niet is betaald en waarvan de factuur niet tijdig is geprotesteerd, de levering op te schorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. De bijkomende kosten (overliggeld, opslag en bewaarneming) zijn ten laste van de klant en dienen, samen met de verschuldigde verhuisprijs, betaald te worden vóór de levering van de verhuisgoederen.

Vertragingsrente - Vergoeding
19.4. Bij niet-betaling binnen de gestelde vervaltermijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten van 10% van het factuurbedrag - met een minimum van 50 €.

Artikel 20

Vertaling van de Algemene Voorwaarden BCR Internationale Verhuizingen

Deze "Algemene Voorwaarden BCR Internationale Verhuizingen" zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal.

Voor wat betreft de vertalingen van deze voorwaarden naar het Frans en het Engels: in geval van misverstanden over de bewoordingen en de inhoud, de strekking, de reikwijdte en de interpretatie van deze vertalingen, zal de Nederlandse tekst als basis dienen en zal de uitleg en interpretatie van deze tekst prevaleren boven elke vertaling. Deze voorwaarden worden aan de Cliënt overgemaakt in het Nederlands, in het Frans of in het Engels, naargelang de keuze van de Cliënt.

Artikel 21

Toepasselijk recht en bevoegdheid van de rechtbanken

Toepasselijk recht
21.1 Op alle overeenkomsten tussen de Verhuizer en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Bevoegdheid van de Rechtbanken
21. 2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze "Algemene Voorwaarden BCR Internationale Verhuizingen" van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden geschikt en door de Verhuizer aanhangig worden gemaakt, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement waarin de Verhuisonderneming is gevestigd, onverminderd het recht van de Verhuizer om het gerezen geschil voor te leggen aan de rechter, zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek en voor zover dit geen afbreuk doet aan de regeling van de rechterlijke bevoegdheid zoals voorzien in het decreet 1215/2012.

21.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze "Voorwaarden BCR Internationale Consumentenverhuizingen" van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en die niet in der minne kunnen worden geschikt en die door de consument aanhangig worden gemaakt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, zoals bepaald in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek van de Rechtbanken zoals bepaald in het decreet 1215/2012.

~Versie 2020~

Belgische Kamer van Verhuizers | Stroobantsstraat 48A | 1140 Brussel
Tel. 02 240.45.70 | Fax 02 240.45.79 | Email info@bkv-cbd.be

Deze "Algemene Voorwaarden BCR Internationale Verhuizingen" zijn gepubliceerd door de Belgische Kamer der Verhuizers. Het auteursrecht berust bij deze Kamer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het gebruik van deze voorwaarden is alleen toegestaan aan de leden van de Belgische Kamer der Verhuizers.
De toestemming eindigt automatisch bij het einde van het lidmaatschap. Een vergoeding van € 5.000 per overtreding is verschuldigd indien deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden gebruikt na beëindiging van het lidmaatschap en/of zonder de voorafgaande toestemming van de BHV.